Home

Hubert Consult

Onderzoek

Trainingen

Advies

 > Beleidsadvies

Externe vertrouwenspersoon

>   Actualiteiten vertrouwenspersoon

>   Info: Ongewenste omgangsvormen

Info: gedupeerden

 

 

Locatie Golden Tulip

 

 

Contact:

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B

2334 BE Leiden

071-5174222

info@hubertconsult.nl

 
 
 
ACTUALITEITEN VERTROUWENSPERSONEN
 

 

 


 

ã Hubert Consult

 

Hieronder een selectie uit de nieuwsberichten uit de nieuwsbrief

voor vertrouwenspersonen.

 

Nieuwsitems 2012

Suïcidaal gedrag bij pesten

Onderzoeken vertrouwenspersonen

Verwarring vertrouwenspersonen

Internationale conferentie (IAWBH)

Cijfers ongewenste omgangsvormen

Digitaal pesten  

Vervolging valse aangiftes

Aanpak PSA lastig

Geen verplichte cursus vertrouwenspersoon

Toegevoegde waarde vertrouwenspersonen

Smaad en laster via internet

Internetsporen veiligstellen

 

Suïcidaal gedrag bij pesten

 

Nederland is in 2012 weer wakker geschud voor wat betreft de rampzalige gevolgen die pesten aanricht. Twee kinderen die gepest werden, Tim Ribberink en Fleur Bloemen, kozen vrijwillig voor de dood omdat ze geen uitweg meer zagen. In augustus vorig jaar pleegde een Belgische ambtenaar suïcide en gaf in zijn afscheidsbrief pesten als reden op.

 

Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek naar de samenhang tussen pesten en suïcide. Psychiater Leymann schatte in de vorige eeuw dat 1 op de 10 zelfmoorden mede door pesten op het werk was veroorzaakt.

Hubert merkte in gesprekken met 50 slachtoffers van pesten op werk, dat 1 op de 4 gepesten kampte met gedachten aan zelfdoding (2 personen hadden al een poging ondernomen). 

In een studie naar het verband tussen pesten op het werk en suïcidaal gedrag onder 469 werknemers in Canada* bleek dat van de werknemers die op het moment van onderzoek gepest werden, maarliefst 28,5 procent suïcidale gedachten had. Bij werknemers die niet gepest werden, was dit percentage veel lager (6,4 procent). Langdurig en vaak aan pesten blootgesteld zijn, zorgt ervoor dat de suïcidale gedachten meer intens zijn. Ook als de pester een leidinggevende of een groep is, leidt dit vaker tot suïcidale gedachten.

 

Workshop

Hubert Consult laat binnenkort een workshop voor vertrouwenspersonen verzorgen door professionals op het terrein van suïcidaal gedrag. Onderwerpen zijn ondermeer:

> hoe vang je als vertrouwenspersoon signalen van suïcidaal

   gedrag op?,

> hoe maak je deze bespreekbaar? en

> hoe verder te handelen?

Als u over deze workshop vrijblijvend op de hoogte gehouden wilt worden gehouden klik hier.

  

*Bron: Soares, A. (2012). When darkness comes. Workplace bullying and suicidal ideation. In N. Tehrani (ed) Workplace bullying. Symptoms and solutions. London and New York: Routledge

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Onderzoeken onder vertrouwenspersonen

 

In 2012 vond er een tweetal onderzoeken onder vertrouwenspersonen plaats.

Het eerste onderzoek betrof vertrouwenspersonen bij gemeenten en werd uitgevoerd in opdracht van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) in samenwerking met de VNG. Hubert Consult trad als adviseur bij dit onderzoek op.

Van de 250 aangeschreven vertrouwenspersonen namen 184 (74%) aan het onderzoek deel. Er wordt geschat dat bij Nederlandse gemeenten in totaal zo'n 970 vertrouwenspersonen zijn aangesteld.

Enkele opvallende onderzoeksuitkomsten:

·   Bij grote gemeenten zijn in verhouding tot het aantal medewerkers veel minder vertrouwenspersonen aangesteld dan bij kleine gemeenten. Vooral vertrouwenspersonen van 100.000+ gemeenten hebben een hoge caseload;

·   Bijna 1/3 van de vertrouwenspersonen heeft geen enkele scholing voor het uitoefenen voor de functie ontvangen.

·   1 op de 5 vertrouwenspersonen is wel eens in een conflictsituatie beland naar aanleiding van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon.

·   Het merendeel van de door vertrouwenspersonen ontvangen meldingen ging over arbeidsconflicten en verstoorde arbeidsrelaties (44%), gevolgd door ongewenste omgangsvormen (40%), de overige meldingen (16%) gingen over privéproblemen, integriteitsschendingen en overige.

·   Bij de meldingen over ongewenste omgangsvormen werd pesten het meest gemeld (43%), gevolgd door agressie en geweld (35%), seksuele intimidatie (15%) en discriminatie (7%).

De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens het goedbezochte symposium 'Risico's bij Ongenoegen' dat op 20 september 2012 door de LKOG in samenwerking met VNG werd georganiseerd. Adrienne Hubert verzorgde daar een lezing getiteld 'Positie van vertrouwenspersonen'.

 

Het tweede onderzoek betreft een enquête ingevuld door 300 vertrouwenspersonen aangesloten bij de LVV waarover een persbericht is uitgebracht. In dit persbericht is te lezen dat 72 procent van de ondervraagde vertrouwenspersonen het geheel of gedeeltelijk eens is met de stelling dat de crisis invloed heeft op de sfeer. 75 procent signaleert een verzakelijking en verharding bij het management. Dat de crisis het gevoel van onzekerheid onder werknemers versterkt, vindt 77 procent van de vertrouwenspersonen. Bijna 70 procent van de geënquêteerden denkt dat de onzekere situatie het risico op ongewenst gedrag vergroot, terwijl 61 procent het idee heeft dat mensen vanwege baanbehoud liever hun mond houden en minder snel een klacht indienen.

 

Naar overzicht nieuwsitems

 

 


 

Verwarring onder vertrouwenspersonen

 

Onder vertrouwenspersonen heerst verwarring. Proefballonetjes en geëmotioneerde uitspraken in de media door goedbedoelende (soms onopgeleide) vertrouwenspersonen gaan soms lijnrecht in tegen de primaire richtlijnen voor vertrouwenspersonen.

 

Enkele ongenuanceerde / onjuiste uitspraken die de laatste tijd over vertrouwenspersonen zijn verkondigd:

·          “De vertrouwenspersoon is onafhankelijk/neutraal”;

·          “De vertrouwenspersoon moet gevraagd en ongevraagd advies geven over individuele casuïstiek”;

·          “De vertrouwenspersoon moet pro-actief zijn”;

·          “De vertrouwenspersoon moet zich bezighouden met reorganisaties”;

·          “De vertrouwenspersoon moet zich bezighouden met de werkdruk”.

·          Op de website van  Hubert Consult kunt u lezen waarom deze uitspraken ongenuanceerd of zelfs onjuist zijn. Lees verder.

 

Ook verzorgt Hubert Consult op 18 februari een workshop over de risico's bij het gevraagd en ongevraagd adviseren door vertrouwenspersonen. Lees verder.

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Internationale conferentie over pesten op het werk (IAWBH)

 

In juni 2012 vond de ‘8th International Conference on Bullying and Harassment’ plaats in Copenhagen. De conferentie wordt iedere 2 jaar georganiseerd door de ‘International Association on Workplace Bullying and Harassment’ (IAWBH). Rond 200 wetenschappers en professionals kwamen gedurende 4 dagen bijeen om de ontwikkelingen in onderzoek, wettelijk kader en best practices te bespreken. 

 

Therapeuten van over de hele wereld vergeleken hun behandelmethoden en stelden vast dat bij gepeste medewerkers die nog aan het werk zijn kortdurende behandelingen redelijk goed aanslaan. Bij medewerkers die echter al ziek thuis zitten (of ontslagen zijn) verloopt behandeling moeizaam en kan het voorkomen dat ze blijvend arbeidsongeschikt worden. Het is van belang dat medewerkers met een trauma snel adequate hulp krijgen. De groep therapeuten zal gezamenlijk richtlijnen voor behandeling opstellen.

 

Consultants stelden vast dat wetenschappers en consultants meer met elkaar moeten samenwerken, zodat interventies in organisaties geëvalueerd worden volgens wetenschappelijke standaarden. De eerste samenwerkingsrelaties hiertoe zijn tijdens de conferentie gelegd.

 

Juristen van de landen, Nederland, Zweden, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Colombia, Brazilië, Canada, Frankrijk en Japan, vergeleken het wettelijk kader en stelden vast dat er in alle landen, behalve het Verenigd Koninkrijk en Japan, specifieke wetgeving over pesten op het werk bestaat. Op de website van de IAWBH gaan de juristen gezamenlijk de wetgeving in de verschillende landen naast elkaar leggen.

 

In totaal waren er 170 lezingen van hoge kwaliteit. De IAWBH conferentie is door deelnemers zeer goed beoordeeld zie http://www.iawbh.org/news.

 

Adrienne Hubert was als bestuurslid van de IAWBH betrokken bij de organisatie van de conferentie (verantwoordelijk voor de meetings van de Special Interest Groups) en zat bovendien in de reviewcommissie ten behoeve van de presentaties.

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Cijfers over ongewenste omgangsvormen

 

In 2012 zijn de resultaten van de achtste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA; uitgevoerd  door TNO en CBS) verschenen. Eind 2011 deden bijna 23.000 werknemers in Nederland aan dit onderzoek mee. In de enquête werden ook vragen gesteld over ongewenst gedrag, initimidatie, pesten, seksuele intimidatie, lichamelijk geweld en discriminatie. In kader 1 is het percentage werkenden weergegeven dat is blootgesteld aan interne ongewenste omgangsvormen.

 

 

Voorkomen intern ongewenst gedrag

In de afgelopen 12 maanden (een enkele keer, vaak of zeer vaak) persoonlijk meegemaakt:

 

·          ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s: 15,9%

·          intimidatie door leidinggevenden of collega’s: 11,1%

·          pesten door leidinggevenden of collega’s: 7,9%

·          ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of

      collega’s: 1,7% 

·          lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s: 0,7%

·          discriminatie: 5,7%

 

 

Ongewenst gedrag

Het percentage werknemers dat in Nederland een enkele keer tot zeer vaak (intern) ongewenst gedrag meemaakt is 15,9 procent. Mannen maken vaker (17,0%) ongewenst gedrag mee dan vrouwen (14,7%). De sectoren industrie (20,3%) en vervoer en opslag (19,2%) scoren hoger dan gemiddeld.

 

Intimidatie

Intimidatie door leidinggevenden of collega’s (een enkele keer tot zeer vaak) wordt door 11,1 procent van de werknemers in Nederland gerapporteerd. Mannen hebben hier vaker last van (12,4%) dan vrouwen (9,7%). In de sectoren industrie (14,2%), vervoer en opslag (13,8%) en openbaar bestuur (12,9%) komt intimidatie vaker voor.

 

Pesten

Het percentage werknemers dat in Nederland een enkele keer tot zeer vaak wordt gepest is 7,9 procent. Mannen worden vaker gepest (9,1%) dan vrouwen (6,7%). De sectoren industrie (11,6%), vervoer en opslag (11,0%) en Horeca (10,4%) scoren hoger dan gemiddeld.

 

Ongewenste seksuele aandacht

Ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s (een enkele keer tot zeer vaak) wordt door 1,7 procent van de werknemers in Nederland gerapporteerd. Vrouwen rapporteren vaker ongewenste seksuele aandacht (2,7%) dan mannen (0,8%). In de horeca (2,9%) komt ongewenste seksuele aandacht vaker voor dan gemiddeld.

 

Lichamelijk geweld

Lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s (een enkele keer tot zeer vaak) wordt door 0,7 procent van de werknemers in Nederland gerapporteerd. Mannen hebben hier vaker last van (0,9%) dan vrouwen (0,3%). In de horeca (2,6%) en de industrie (1,2%) komt lichamelijk geweld vaker voor dan gemiddeld.

 

Discriminatie

Het percentage werknemers dat in de afgelopen 12 maanden persoonlijk is gediscrimineerd bedraagt 5,7 procent. Leeftijdsdiscriminatie en huidskleur waren de meest genoemde discriminatiegronden. De industrie (7,4%) en de horeca (7,3) scoren hoger dan gemiddeld.

 

Ongewenst gedrag van externen

Ongewenst gedrag van externen (een enkele keer tot zeer vaak) wordt door 24,1 procent van de werknemers in Nederland gerapporteerd. Vrouwen hebben hier veel vaker (30,3%) mee te maken, dan mannen (18,6%). Dat komt omdat ze in sectoren werken waar relatief veel agressie van externen voorkomt. Vooral in de Gezondheids- en welzijnszorg (42,3%) hebben werknemers hier vaak mee te maken, maar ook de sectoren openbaar bestuur (28,7%), onderwijs (28,5%) en horeca (27,8%) hebben hier meer dan gemiddeld vaak mee te maken. 

 

Uit de analyse van TNO blijkt dat vooral als het gaat om interne agressie, de impact groot is. Twee jaar na het incident kampt een werknemer dan nog vaak met burn-out-klachten of ziekteverzuim. Bij externe agressie zijn de gevolgen iets minder groot.

 

 

Cijfers op basis van de volgende bron: Koppes L, van Zwieten M, Hooftman W, Lautenbach H, de Vroome E, van den Bossche S. (2012). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2011. Hoofddorp: TNO

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Digitaal pesten verschilt van traditioneel pestgedrag 

 

Bij digitaal pesten spelen andere dynamieken een rol dan bij traditioneel pestgedrag zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Brits Columbia. Dit kan ook betekenen dat interventieprogramma's voor traditioneel pesten niet aanslaan bij digitaalpesten, zo beargumenteert Professor Jennifer Shapka, die onderzoek deed onder 17.000 studenten.

Traditioneel pesten wordt vaak geassocieerd met 3 belangrijke kenmerken:

·  een machtsverschil tussen pester(s) en gepeste;

·  het pestgedrag is doelbewust gericht op steeds dezelfde persoon;

·  doorgaand agressief gedrag.

Bij digitaal pesten is er niet noodzakelijkerwijs sprake van deze 3 kenmerken. Zo is het bij digitaalpesten niet altijd zo dat de pester meer macht heeft dan z'n doelwit. Ook is de rolverdeling minder stabiel. Het komt voor dat iemand 'pester', 'slachtoffer' en 'getuige' is online. Ook is digitaal pesten volgens Shapka zelden doelbewust gericht tegen een bepaald slachtoffer.

 

Bron: Presentatie van Professor Jennifer Shapka tijdens the American Educational Research Association (AERA) annual meeting in Vancouver (2012)

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


Vervolging valse aangiftes

 

Justitie stelt voortaan altijd vervolging in bij een valse aangifte van een zedenmisdrijf. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie gezegd.

Het doen van een valse aangifte is al strafbaar, maar tot nu toe bracht het OM zo'n zaak vaak niet voor de rechter.

Bron/lees meer: NOS, 28 januari 2012

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Aanpak van psychosociale risico’s lastig

 

De belangrijkste reden om een arbo- en verzuimbeleid te voeren is voor Nederlandse werkgevers de wettelijke verplichting, dit is de uitkomst van de Arbolans die in februari 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden is. Opvallend is dat de Nederlandse bedrijven veel vaker (87%) dan hun Europese collega-bedrijven (59%) het behoud van personeel als reden noemen om arbo- en verzuimbeleid te handhaven. Het lastigst vinden werkgevers de aanpak van psychosociale risico’s (zoals ongewenste omgangsvormen), dit komt door de ervaren gevoeligheid van het probleem (54%), een gebrek aan bewustzijn (48%) en de cultuur in het bedrijf (39%).

 

Bron: Arbobalans 2011

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Geen wettelijk verplichte cursus voor vertrouwenspersonen

 

In november 2011 was er in de media te lezen dat er een nieuwe verplichte cursus voor vertrouwenspersonen in ontwikkeling is. Hubert Consult heeft hier vragen over gekregen van enkele vertrouwenspersonen. Inmiddels is duidelijk dat de berichtgeving in de media hierover misleidend was en er op afzienbare termijn geen wettelijk verplichte cursus komt.

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Toegevoegde waarde vertrouwenspersonen

 

De vertrouwenspersoon heeft een toegevoegde waarde bij het beleid ongewenste omgangsvormen op andere functionarissen  (leidinggevenden, P&O medewerkers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, bedrijfsartsen e.d.). De vertrouwenspersoon is als geen ander in staat laagdrempelige opvang en nazorg te bieden, onder andere doordat de vertrouwenspersoon achter de melder gaat staan, voor waar aanneemt wat de melder zegt, geheimhoudingsplicht heeft, geen actie neemt zonder toestemming van de melder en niet verantwoordelijk is voor het oplossen van het probleem.

 

De opvang die de vertrouwenspersoon biedt, helpt de melder om met de schokkende ervaring om te gaan en zorgt ervoor dat de melder weloverwogen kan besluiten om informele of formele wegen tegen het ongewenste gedrag te bewandelen.

Bij de aanpak van ongewenst gedrag kan veel onrust ontstaan. Om dit te voorkomen is een goede opvang en begeleiding van een vertrouwenspersoon onontbeerlijk.

 

In de praktijk zien we echter dat ongetrainde vertrouwenspersonen nogal eens hun echte taak vergeten en taken van andere functionarissen overnemen. Ze proberen te bemiddelen, gaan de aangeklaagde corrigeren, onderzoek doen, nemen de klacht over of gaan de strijd met de organisatie aan. Daardoor verliest de vertrouwenspersoon haar toegevoegde waarde en zijn andere functionarissen niet meer in staat hun eigen taak uit te voeren. In extreme situaties kan een vertrouwenspersoon er door de eigen houding aan bijdragen dat ongewenst gedrag verder escaleert. Voor het welslagen van een beleid ongewenste omgangsvormen is het van belang dat alle functionarissen weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Iedereen moet zich aan zijn eigen taak houden.

 

Adrienne Hubert schreef hierover het hoofdstuk:

‘Support, informing and aftercare by co-workers in the Netherlands: the role of the confidential supporter’.

Het is in februari 2012 verschenen in het boek: Workplace bullying. Symptoms and Solutions (ed. N. Tehrani). London and New York: Routledge

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Smaad en laster via internet

 

De laatste maand waren de zogenoemde ‘Bangalijsten’ in het nieuws. Een bangalijst is een nieuw fenomeen op internet, waarbij een overzicht staat van meisjes, en soms ook jongens, die makkelijk te porren zouden zijn voor seks. Banga is straattaal voor 'slet'. Iemand die zichzelf op een bangalijst ziet staan, kan hiervan aangifte doen bij de politie wegens smaad (artikel 261, Wetboek van Strafrecht) of laster (artikel 262, Wetboek van Strafrecht). Bij zowel smaad als laster wordt de eer of goede naam van iemand aangetast. Alleen is het bij laster zo dat de pleger weet dat de beschuldigingen onwaar zijn.

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


 

Zwangere vrouwen nog steeds gediscrimineerd

 

Sinds 2009 moeten werkgevers als onderdeel van het beleid psychosociale arbeidsbelasting ook beleid voeren op voorkoming of beperking van discriminatie. Vertrouwenspersonen kunnen daarbij nog steeds te maken krijgen met vrouwen die zich gediscrimineerd voelen vanwege zwangerschap, jong moederschap of kinderwens.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) onderzocht de ervaringen van zwangere vrouwen met discriminatie op de arbeidsmarkt. Hieruit blijkt dat 45% van de vrouwen die in de periode 2007 tot 2011 een kind heeft gekregen en heeft gewerkt en/of heeft gesolliciteerd een situatie heeft meegemaakt waarbij hiervan sprake lijkt te zijn.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) wil de bewustwording van discriminatie van werkgevers en werknemers verhogen met behulp van de resultaten van dit onderzoek.

 

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


Digitaal ongewenst gedrag: veiligstellen van internetsporen

 

Steeds vaker worden bij ongewenst gedrag op het werk de moderne communicatiemedia ingezet. Een pleger laat daarbij sporen achter. Deze sporen kunnen mogelijk dienen als bewijs wanneer een slachtoffer aangifte wil doen bij de politie of een klacht in wil dienen bij de klachtencommissie. Op de website www.internetsporen.nl wordt behandeld hoe sporen van ongewenst gedrag in:

 

·  Chatgesprekken,

·  E-mailberichten,

·  Internetfora,

·  Internetpagina's,

·  Online Spellen,

·  Skype profielen en chatgesprekken en

·  SMS-berichten

 veilig kunnen worden gesteld.

 

Naar overzicht nieuwsitems

 


Basiscursus

vertrouwenspersoon

>Intervisie   vertrouwenspersoon

>Vaardigheden onderhouden   

Workshop:

(On)gevraagd adviseren

Workshop:

Suïcidaal gedrag

Workshop:

Nazorg

Workshop:

Misdrijven